මුදල් හදිසි නිසා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 14, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 2
Number of Bathrooms : 1
Location : Mawanella, Sri Lanka

මුදල් හදිසි නිසා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත අවසන් මිල ලක්ෂ 23 මෙම නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට ඇත මාවනැල්ල  නුවර පාර 800m   ජලය විදුලි පහසුකම් සහිතව අංග සම්පූර්ණ නිවසක් ….පර්චස්   11 නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත …… 

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Mawanella, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top