ගම්පහ නයිවල නිවසක් විකිණීමට

₨7,000,000.00

 (Negotiable)

Description

Price : ₨7,000,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 12, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 04
Number of Bathrooms : 01
Location : Naiwala Junction, Veyangoda, Sri Lanka

ගම්පහ නගරයට විනාඩි 20 

මිල ලක්ස 70

සාකච්ඡා කරගත හැක පැමින බලන්න 

කාමර 4 ක්

 බාත් රෑම් 1 

කෑම කාමරය 

සාලය 

කුස්සිය 

වැරන්ඩාව

 වට තාප්පය ගැසූ ඉඩම 

අඩි 20 තාර පාරට මූන ලා ඇත .

ලිං වතුර 

සියලූම පහසුකම් සහිත ඉඩම 

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Naiwala Junction, Veyangoda, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top