කුරුණෑගල ඉඩමක් මුදල් හදිසියකට විකිණීමට…

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 14, 2022
Size Unit : Acre
Size : 2
Location : Narammala, Sri Lanka

කුරුණෑගල කොළඹ 5 ප්‍රධාන  පාරේ සිට 400m දුරින් ඉඩම පිහිටා ඇත.

සින්නක්කර ඔප්පු

තෙකලා විදුලිය,නලජලය,අඩ් 30 පලල පුලුල් මර්ගය.

නිස්කලන්ක පරිසරයක පිහිටා ඇත.

කුරුණෑගල සහ නාරම්මල නගරවලට ඉතාමත් පහසුවෙන් ලාගාවිමෙ හැකියාව .

මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගතහැක.

මුදල් හදිස්සියක් සදහා ඉක්මනින් ව්කුනාගැනීමට අවශ්‍යයි.

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Narammala, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top