කිරිදිවැල නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට..🏡️

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 13, 2022
Condition : Used
Number of Rooms : 3
Number of Bathrooms : 1
Location : Kirindiwela, Sri Lanka

කිරිදිවැල පචස් 18 

කාමර 3

නාන කාමර 1

සාලය 

කුස්සිය ( දර පොරනු සහිත)

ගරාජය 

කිරිදිවැල 1 කි.මි

නිස්කලංක පරිසරයකි…

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Kirindiwela, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top