ඉතාමත් මුදල් හදිස්සියකට විකුනනු ලැබේ.

Price On Call

Description

Price : Price On Call
Type : Sell
Date : August 14, 2022
Size Unit : Perch
Size : 5
Location : Negombo, Sri Lanka

💫ගම්පහ මීගමුව 244 ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 500M

💫10 පර්චස් ඉඩමක්.

💫උඩුගම්පලට 2.5KM

💫ගම්පහට 8.5KM

💫ජා ඇලට 8.5KM

💫මීගමුවට 15 KM

💫වටේම තාප්ප සහිතයි.

💫හරි හතරැස් ඉඩමක්.

💫නිරවුල් ඔප්පු.

💫ඉතාමත් මුදල් හදිසියක් නිස විකුණනු ලැබේ.

💫මිල ගනන් දමා ඇති ගනන නොව සාකච්ඡා කර වෙනස් කර ගත හැක.

💫ලක්ශ 28.

Mention santhai.lk when calling seller to get a good deal

 

Location

Negombo, Sri Lanka
Write a Review
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid any advance payments
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Top